ارزون سراخریدار گرامی از این که جهت خرید کالا این فروشگاه را انتخاب نموده اید کمال تشکر داریم. وبسایت ارزون سرا دارای نماد اعتماد الکترونیکی ( اینماد ) از وزارت صنعت و معدن و تابع قوانین جمهوری اسلامی می باشد.لذا جهت اطمینان بیشتر و پی گیریهای بعدی خواهشمند است حتی الامکان از درگاه بانکی سایت استفاده نمایید و از پرداخت وجه به صورت کارت به کارت به فروشنده ها پرهیز نمایید. با سپاس
ژل شستشوی صورت  مناسب  پوست های خشک

ژل شستشوی صورت مناسب پوست های خشک

وضعیت:
روش ارسال: ارسال مرسوله
مبدإ ارسال: تهران
قیمت: 129,710 تومان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:

فواید :

ﭘـــﺎک ﮐﻨﻨـــﺪه ﭘﻮﺳـــﺖ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫـــﺎ، ﭼﺮﺑـــﯽ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫـــﺎ

ﺣﻔـــﻆ رﻃﻮﺑـــﺖ ﭘﻮﺳـــﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿـــﺮی از ﺧﺸـــﮑﯽ ﭘﻮﺳـــﺖ

ﺣـــﺎوی ﺷـــﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻼﯾـــﻢ و ﺳـــﺎزﮔﺎر ﺑـــﺎ ﭘﻮﺳـــﺖ

ﻓﺎﻗـــﺪ ﺳـــﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺳـــﻮﻟﻔﺎﺗﻪ، ﭘﺎراﺑﻦ ﻫﺎ، ﻣـــﻮاد ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ

ﺗﺮﮐﯿﺒــﺎت:

آب دﯾﻮﻧﯿــﺰه، ﺳــﺪﯾﻢ ﻟﻮرﯾــﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣــﺎت، ﺳــﺪﯾﻢ ﻟﻮروییﻞ اوت آﻣﯿﻨﻮ اﺳــﯿﺪ، ﺳــﺪﯾﻢ ﮐﻮﮐﻮآﻣﻔﻮاﺳــﺘﺎت، ﮐﻮﮐﻮﮔﻠﻮﮐﻮزﯾــﺪ، ﮔﻠﯿﺴــﺮﯾﻞ اوﻟﺌــﺎت، ﮐﻮﮐﻮآﻣﯿﺪوﭘﺮوﭘﯿــﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺴــﯽ ﺳــﻮﻟﺘﯿﻦ، ﮔﻠﯿﺴــﺮﯾﻦ، ﺗﺮﻫﺎﻟــﻮز، اوره، ﺳــﺮﯾﻦ، ﭘﻨﺘﯿﻠــﻦ ﮔﻠﯿﮑــﻮل، ﮔﻠﯿﺴــﺮﯾﻞ ﭘﻠــﯽ آﮐﺮﯾــﻼت، آﻟﺠﯿــﻦ، ﮐﺎﭘﺮﯾﻠﯿــﻞ ﮔﻠﯿﮑــﻮل، ﺳــﺪﯾﻢ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧــﺎت، ﭘﻮﻟــﻮﻻن، دی ﺳــﺪﯾﻢ ﻓﺴــﻔﺎت، ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﻓﺴــﻔﺎت، ﻋﺼــﺎره اﮐﯿﻨﺎﺳــﻪ ﭘﻮرﭘــﻮرا، ﺳــﺪﯾﻢ ﭘــﯽ ﺳــﯽ آ، ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﺳــﻮرﺑﺎت، ﺳــﺪﯾﻢ ﺑﻨــﺰوات، ﭘﺎﻧﺘﻨــﻮل، ﻧﯿﺎﺳــﯿﻨﺎﻣﯿﺪ، زﯾﻨــﮏ ﭘــﯽ ﺳﯽ آ، ﺗﻮﮐﻮﻓﺮﯾﻞ اﺳﺘﺎت، دی ﺳﺪﯾﻢ ا د ت آ، اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺠﺎز آراﯾﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.

روش ﻣﺼـﺮف:

ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آب ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﺎییﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ژل را با ﺣـﺮﮐﺎت دوراﻧـﯽ روی ﺻـﻮرت ﻣﺎﺳـﺎژ دﻫﯿـﺪ و ﮐﺎﻣـﻼ ﺑـﺎ آب ﺑﺸـﻮییﺪ.

ﺗﻮﺟــﻪ:

از نور مستقیم خورشید و یخ زدگی و دسترس کودکان محافظت شود .

در دمای 10 تا 30 درجه نگهداری شود .

از تماس با چشم ها خودداری شود . در صورت تماس احتمالی با چشم ها ، آنها را با مقدار کافی آب شستشو دهید .

تاریخ انقضا: 1402/10/30

ژل شستشوی صورت  مناسب  پوست های خشک
ژل شستشوی صورت  مناسب  پوست های خشک
ژل شستشوی صورت  مناسب  پوست های خشک
محصول: ژل شستشوی صورت مناسب پوست های خشک
تاریخ به روزرسانی: 1399/12/13
وزن: 10 کیلوگرم
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره ژل شستشوی صورت مناسب پوست های خشک نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: ژل ، شستشوی صورت ، پوست های خشک ، ژل شستشوی صورت مناسب پوست های خشک