ارزون سرا
تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

نویسنده: رحیم انتصاری
17 مرداد 98 ساعت 05:13
تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب جماع، نزدیکی کردن، رابطه جنسی داشتن، آمیزش جنسی، دخول نغوظ و ….

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.

اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.

اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.

اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و

اگر بدهی دارید ادای دین می کنید،

اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره

اگر قهر هستید آشتی می کنید. خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند.

معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم.

چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.

حضرت دانیال گوید :

مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید.

اگر کسی بیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.

اگر بیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند.

اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد.

اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود.

اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود معبران در مورد این خواب گویند:از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد.

اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد.

اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند.

اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد.

اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد.

اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد.

اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود.

اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.

اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود.

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد.

اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود.

اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود.

اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند.

اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.

اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد.

اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود.

اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.

اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

حضرت دانیال گوید :

نزدیکی کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید.

اگر کسی بیند با کسی نزدیکی نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود

اگر بیند کسی با او نزدیکی نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند.

اگر بیند با زن خودنزدیکی کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: جماع ، مجامعت ، زنی بابكار جماع ، جماع با مرد ، محمد بن سیرین